Štatút obce

 

 

ŠTATÚT OBCE

T A C H T Y

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Tachtách na základe § 11 zák.

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a

doplnkov    v y d á v a   pre kat. územie obce Tachty    tento

 

 

 

Štatút   obce

 

Prvá hlava

§ 1

úvodné ustanovenia

 

1. Štatút obce Tachty upravuje v súlade so všeobecne záväznými

právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a

povinnosti obyvateľov obce , základné zásady hospodárenia a

financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a

pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov

obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi

nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce,

a odmien.

 

2. Štatút obce Tachty  je  základným normatívno-právnym a

organizačným predpisom obce.

 

§ 2

Postavenie obce

 

1. Obec Tachty je samostatný samosprávny územný celok

Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území

trvalý pobyt.

Územie obce Tachty tvorí súbor katastrálneho   územia Tachty.

Zmeny územia obce Tachty možno vykonať len v súlade s

osobitnými právnymi predpismi.

 

2. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným

majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených

zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.

3. Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno

len zákonom.

 

§ 3

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

 

1. Obyvateľom obce je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý

pobyt.

 

2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom

svojich práv a povinností. (Tieto sú zakotvené v ust. § 3 ods.2 a

§4 ods.2 zák. č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení zmien a

doplnkov.)

 

3. Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími

všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

4. Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej

území nehnuteľný majetok, alebo v obci trvalo pracuje a platí

miestnu daň alebo miestny poplatok.

Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť

do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých

otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

 

5. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú

pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou

alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie,

stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

 

 

§ 4

Samospráva obce Tachty

 

1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so

správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony

nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe (§ 4

ods.1 zák. SNR č. 369/1990 Zb.)

 

2.   Samosprávu obce   Tachty   vykonávajú obyvatelia obce

prostredníctvom:

a) orgánov obce

b) hlasovaním obyvateľov obce

c) verejným zhromaždením obyvateľov obce

 

3. Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s

podnikateľskými právnickým a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci

a taktiež   spolupracuje s   politickými stranami   a hnutiami,

vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami

obyvateľov obce.

 

4. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon,

obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia ("nariadenia").

Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom.

Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať

nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach,

také nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému

právnemu predpisu.

Postup  pri   príprave materiálov a   podkladov, pri prijímaní

nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto

nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok

Obecného zastupiteľstva v Tachtách.

 

5. Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. SNR

369/1990 Zb. § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne

záväzných právnych predpisoch.

 

 

 

 

 

 

 

Druhá hlava

MAJETOK OBCE

§ 5

 

1. Majetok obce Tachty tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné

veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva

obce a majetkové práva ostatných subjektov založených resp.

vytvorených obcou.

Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila

alebo zriadila.

 

2. Majetok obce Tachty sa používa najmä:

- pre verejné účely

- na podnikateľskú činnosť

- na výkon samosprávy obce.

Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.

 

3. Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne

komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a

možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neob-

medzila.

 

4. Majetok obce určený   na podnikateľskú činnosť slúži ako

majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené obcou

alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade sì

Obchodným zákonníkom.

 

5. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na

plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť

samosprávnych orgánov obce.

 

6. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.

 

7. Obec vystupuje v majetkových   vzťahoch vo svojom mene a má

majetkovú zodpovednosť   z týchto vzťahov   vyplývajúcu pokiaľ

osobitné predpisy neustanovujú inak.

 

§ 6

 

1. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné

hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ako

aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorí

bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a

tvorby životného prostredia.

 

2. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné

majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.

Sú povinné najmä:

- udržiavať a užívať majetok,

- chrániť majetok   pred poškodením, zničením,   stratou alebo

zneužitím,

- používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane

včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov

pred príslušnými orgánmi,

- viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou

úpravou.

3. Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno

zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. V majetkových veciach (majetkoprávnych záležitostiach) obce

T a c h t y   koná v jej mene starosta.

 

 

§ 7

 

1. Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať

rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby sì

majetkovou účasťou obce.

2. Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových

a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinností

upraví obecné zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.

3. Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá resp.

zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou.

 

§ 8

 

Za používanie majetku obce možno vyberať dávky v súlade s platnou

právnou úpravou.

 

 

 

§ 9

 

1. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú

"Zásady hospodárenia s majetkom obce Tachty“, ktoré schvaľuje

obecné zastupiteľstvo.

2. Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:

- majetok obce Tachty

- nadobúdanie a prevody vlastníctva obce

- postup prenechávania majetku obce   do užívania fyzickým a

právnickým osobám

- správu majetku obce

- hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami

obce

- nakladanie s cennými papiermi

- aukčný predaj vecí

- kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom.

 

 

Tretia hlava

FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE

 

§ 10

Financovanie

 

1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov.

2. Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených

s inými obcami, (miestami) príp. s inými právnickými a fyzickými

osobami.

3. Obci   môžu byť poskytnuté dotácie   zo štátneho rozpočtu

Slovenskej republiky.

 

§ 11

Rozpočet

 

1. Základom finančného hospodárenia obce Tachty Bašta je  rozpočet

obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný

obecným zastupiteľstvom.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho

čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

2. Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na

pätnásť dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli

obyvatelia obce vyjadriť ( § 9 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb.

v znení zmien a doplnkov).

To isté sa týka záverečného účtu obce.

3. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: príjmy z miestnych

daní a   poplatkov, výnosy z   majetku obce, rozpočtových   a

príspevkových organizácií iných subjektov s majetkovou účasťou

obce, dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel na daniach.

Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky na výkon

samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a

investičné výdavky.

4. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec

rozhodnúť   o zavedení   verejnej dávky   (príspevku, poplatku,

naturálnom plnení), o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o

prijatí úveru alebo pôžičky.

O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním.

O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje

obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

5. Prebytky rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce na ďalší

kalendárny rok.

6. Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch,

príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu,

v súlade s platnou právnou úpravou vedie obecný úrad.

Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými

právnymi predpismi - Rozpočtovými pravidlami SR na ten ktorý rok.

7. Obec môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty,

a iné) ako regulatíva na podporu ochrany životného prostredia.

8. Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia

peňažných fondov obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje

obecné zastupiteľstvo.

9. Ročnú účtovnú závierku obce Tachty overuje audítor. (§ 9

ods. 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

 

§ 12

Rozpočtové provizórium

 

1. Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvýmì

januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v

čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu

obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.

2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového

provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom

zastupiteľstve.

3.   Podrobnejšiu úpravu   hospodárenia v   období rozpočtového

provizória obsahujú "Zásady nakladania s finančnými prostriedkami

obce Tachty", ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

 

 

Štvrtá hlava

ORGÁNY OBCE Tachty

 

§ 13

Základné ustanovenia

 

1. Orgánmi obce sú:

a) obecné zastupiteľstvo

b) starosta

2. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa

osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú:

a) obecný úrad

3. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo

dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

 

Obecné zastupiteľstvo

§ 14

 

1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Tachty

zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce

Tachty

2. Obecné zastupiteľstvo v Tachtách má 7 poslancov.

3. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov

novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 

§ 15

Úlohy obecného zastupiteľstva

 

1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach

života obce Tachty a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa

§ 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

neskorších zmien a doplnkov.

2. Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, sì

majetkom štátu a iných právnických a fyzických osôb, dočasným

prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony

tÿkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho

čerpanie a schvaľovať záverečný účet,

c) schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie

rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho

poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ  sa neuznesie, že

rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce podľa 11

a ods. 1 písm. b/ zák. č. SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších

zmien a doplnkov, a okrem prípadu ak o zavedení a zrušení miestnej

dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície

hlasovaním obyvateľov obce podľa 11a ods. l písm. c/cit. zák.

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a

verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f) vyhlasovať hlasovanie   obyvateľov obce o najdôležitejších

otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia

občanov.

g) uznášať sa na nariadeniach obce,

určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a

hlavného kontrolóra obce,

ch) schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce ako aj ďalšie

prepisy,

i) zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové

organizácie, právnické osoby s majetkovou účasťou obce,

j) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť

v združeniach,

k) zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň

ich práce,

l) udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny,

m) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,

n) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad

hodnotu 20.000,- Sk,

o) schvaľovať nakladanie s majetkovými právami nad 30 000,- Sk,

p) schvaľovať aukčný predaj vecí,

r) stanovovať farby obce, obecnú zástavu a obecný erb,

s) schvaľovať štatút obce.

3.   Obecné zastupiteľstvo   si môže   vyhradiť rozhodovanie o

akejkoľvek ďalšej otázke života obce.

4. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva,

najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov

na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných

nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstvo, spôsob kontroly

plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej

samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v

Tachtcáh.

 

§ 16

Starosta obce

 

1. Predstaveným obce a   najvyšším výkonným orgánom obce je

starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách.

Funkčné obdobie sa skončí zvolením nového starostu a zložením

sľubu.

2. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych

vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, vì

administratívnych vzťahoch je správnym orgánom (§ 13 ods. 3 zák.

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

3. Starosta najmä:

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva

b) vykonáva obecnú správu,

c) zastupuje obec navonok - vo vzťahu k štátnym orgánom, k

právnickým aj fyzickým osobám,

d) rozhoduje všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom,

týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva

vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

e) uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné

insígnie,

f) podpisuje všeobecne záväzné   nariadenia obce a uznesenia

obecného zastupiteľstva.

4.   Starosta    môže   pozastaviť   výkon    uznesenia   obecného

zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre

obec zjavne nevýhodné. Toto svoje rozhodnutie musí prerokovať v

obecnej rade, avšak uznesením obecnej rady nie je viazaný.

 

§ 17

Zástupca starostu

 

1. Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na celé funkčné

obdobie obecným   zastupiteľstvom a to   z poslancov obecného

zastupiteľstva.

2. Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti

alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo

môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.

3. Zástupca starostu je členom obecnej rady s hlasom rozhodujúcim.

4. Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho

nespôsobilosti na výkon funkcie:

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva

b) nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu ( § 13 ods. 3

zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov),

c)   vykonáva   bežné   úkony   súvisiace   s činnosťou obecného

zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obecného úradu,

5. Zástupca starostu zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného

zastupiteľstva po stránke vecnej obsahovej náplne v súlade sì

rokovaniami obecnej rady a tiež prípravu zasadnutí obecnej rady.

6. Zástupca starostu v súčinnosti s odbornými oddeleniami obecného

úradu koordinuje činnosť všetkých komisií obecného zastupiteľstva

a poskytuje poslancom a členom komisií informácie pre plnenie ich

úloh.

7. Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu obsahuje

Organizačný poriadok Obecného úradu v Tachtách.

 

§ 18

Obecný úrad

 

1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a

starostu, zložený z pracovníkov obce.

Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

2. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne, a organizačné

práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,

b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie

obecného   zastupiteľstva,

c) pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v

daňovom a poplatkovom konaní,

d) vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a

rozhodnutia starostu,

e) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených

obcou,

f) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy,

prenesených na obec.

3. Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.

4. Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné

členenie, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné

vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Tachtách,

ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

 

Piata hlava

HLASOVANIE OBYVATEĽOV OBCE

 

§ 19

1. Hlasovanie obyvateľov   obce Tachty   o najdôležitejších

otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

2. Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce,

ak ide o návrh: (11 a ods. 1. zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení

zmien a doplnkov)

a) na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce,

b) na zavedenie a zrušenie verejnej dávky a ak ide o návrh na

zavedenie a zrušenie miestnej dane alebo miestneho poplatku, o

ktorom sa má podľa uznesenia obecného zastupiteľstva rozhodnúť v

miestnom referende,

c) petície skupiny obyvateľov obce v počte 20 % oprávnených

voličov ku dñu podania tejto petície.

3. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce

aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach, týkajúcich sa

postavenia rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.

4. Hlasovanie obyvateľov obce je platné ak sa ho zúčastní

nadpolovičná väčšina obyvateľov obce oprávnených voliť podľa

zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na

hlasovanie hlasovala   nadpolovičná väčšina voličov,  ktorí sa

zúčastnili hlasovania.

5. Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia hlasovania obyvateľov

obce obecné zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne

záväznom nariadení.

 

 

Šiesta hlava

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE

 

§ 20

 

1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať

verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti, resp.

častí.

2. Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov

obce, príp. jeho časti vždy:

- ak o to požiada petíciou najmenej 20 % obyvateľov obce,

- ak o to požiada 1/4 poslancov obecného zastupiteľstva.

3. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie

o určitej dôležitej   otázke, tÿkajúcej sa   obce na verejnom

zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jeho časti.

4. Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia

ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť

podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.

5. Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabule na

Obecnom úrade v Tachtách, príp. iným vhodným spôsobom (napr.

vyhlásením v obecnom rozhlase a pod.).

O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica,

ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov

obce, resp. časti obce.

 

Siedma hlava

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 

§ 21

 

1. Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v

priamych voľbách.

Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi

predpismi.

2. Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní

dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia

obecnými záujmami, resp. záujmami častí obce. Vykonávajú ju vì

súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

 

§ 22

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

 

1. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri

voľbách upravuje osobitný zákon.

2. Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie

obecné zastupiteľstvo.

3. Funkčné obdobie poslancov začína dñom zvolenia, zložením sľubu

a končí dñom skončenia volebného obdobia.

Mandát poslanca zanikne aj vtedy, keď sa bez vážneho dôvodu a bez

ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe zasadnutia, alebo keď

počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa zasadnutí

obecného zastupiteľstva.

 

§ 23

Práva a povinnosti poslancov

 

1. Poslanec je oprávnený najmä:

a)   predkladať   obecnému   zastupiteľstvu   a ostatným orgánom

samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,

b)   interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach

tÿkajúcich sa ich práce

c)   požadovať od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií,

a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach

tÿkajúcich sa ich činností,

d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických

osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach

tÿkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

e) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní

sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy

obce,

f) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných

pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

2. Poslanec je povinný najmä:

a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného

zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho

orgánov, do ktorých bol zvolený,

c) dodržiavať štatút obce Tachty, a Rokovací poriadok Obecného

zastupiteľstva Tachty.

d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

3. Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej

príslušnosti na účinné   vykonávanie poslaneckého mandátu, na

prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu

poslaneckej iniciatívy.

4. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej

činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

 

§ 24

Náhrady poslancov

 

1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného

alebo obdobného pomeru.

Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí

náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom

funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných

pre pracovníkov v pracovnom pomere.

2. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach

ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.

3. Starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre

výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer.

Namiesto mzdy im patrí odmena (plat).

 

 

Osma hlava

VZŤAH OBCE K OKOLITÝM OBCIAM A MESTÁM

§ 25

 

1. Veci spoločného záujmu obce Tachty a okolitých miest a obcí

sa riešia dohodou obce s okolitými mestami a obcami.

2. Obec môže k obhajobe   svojich práva a záujmov vytvárať

združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a

mestami iných   štátov a byť   členom medzinárodných združení

miestnych orgánov.

 

 

 

 

Deviata hlava

VZŤAHY S ŠTÁTOM, S PRÁVNICKÝMI A FYZICKÝMI OSOBAMI,

S POLITICKÝMI STRANAMI A HNUTIAMI A OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI

§ 26

 

1. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a to

najmä s Okresnými a obvodnými úradmi, územne špecializovanými

úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými

školami,   výskumnými   ústavami,   a   ďalšími štátnymi orgánmi

(prokuratúrou, súdom, políciou, a pod.).

2. Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech

obce   s podnikateľskými   právnickými a   fyzickými osobami a

s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré

pôsobia na území obce.

 

Desiata hlava

ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY A ODMENY, KRONIKA OBCE

 

Prvá časť

Čestné občianstvo, ceny a odmeny

 

§ 27

Úvodné ustanovenie

 

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a

pochvaly:

a) Čestné občianstvo obce Tachty

b) Cena obce Tachty

c) Cena starostu obce Tachty

d) Odmeny

 

§ 28

Čestné občianstvo obce Tachty

 

1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvojì

a zveľadenie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého

mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi

tvorivými výkonmi,  môže   obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné

občianstvo obce Tachty.

2. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo

spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

3. O udelení čestného   občianstva sa vydáva listina, ktorú

podpisuje starosta.

Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé

vyhotovenie je v jazyku pocteného.

4. Slávnostné odovzdanie listiny pocteného sa vykonáva spravidla

na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa

pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce

zapisuje do Kroniky obce Tachty.

5. Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné

zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

 

§ 29

Cena obce Tachty

 

1. Cena obce Tachty sa udeľuje za:

- vynikajúce   tvorivé výkony   a významné   výsledky vedeckej,

technickej,   umeleckej, publicistickej   a verejno-prospešnej

činnosti,

- činnosť   osôb, ktoré   sa významným   spôsobom pričinili   o

hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v

zahraničí,

- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho

občanov.

2. Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať

poslanci, starosta príp. aj občania obce.

Návrhy musia byť riadne odôvodnené.

3. Cenu obce Tachty  tvorí plaketa a peňažitá odmena    3 000,-Sk

K cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jeho udelení, v

ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum

udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.

4. Cena obce Tachty sa môže udeliť podľa potreby

5.Výnimoçne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti -im

memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným

príslušníkom pocteného.

 

§ 30

Cena starostu obce Tachty

 

1. Cena starostu obce udeľuje   starosta obce - občanom obce za

úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.

2. Cenu starostu obce Tachty tvorí vecný dar v hodnote, ktorú

každoročne schváli obecné zastupiteľstvo.

3. Cena starostu sa môže udeliť podľa potreby.

4. Evidencia sa vedie v Kronike obce Tachty, ktorá má

obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako    aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

 

§ 31

Odmeny

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť

z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a

iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v

orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

Obecné zastupiteľstvo môže schváliť pre starostu obce buď  jednorázovú

odmenu alebo mesačne z platu.

Pracovníkovi OcÚ starosta môže     doporučiť jednorázovú odmenu alebo

z platu mesačne.

 

 

 

 

Druhá časť

Kronika obce Tachty § 32

 

1. Kronika obce Tachty sa vedie v jazyku príslušnej národnosti

- maďarskej.

2. Zápisy do kroniky sa vykonáva v ročných intervaloch.

Zápisy   chronologicky dokumentujú   fakty zo   spoločenského a

hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach

v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho

spoločenstva.

3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár,

ktorého menuje a odvoláva starosta.

4.   Text jednotlivých   zápisov do   kroniky schvaľuje obecné

zastupiteľstvo.

 

 

 

Jedenásta hlava

POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

 

§ 33

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

 

1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomocì

v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou, alebo inou

podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo

inú materiálnu pomoc.

2. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase

nebezpečenstva pôvodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej

potreby vyžaduje   od fyzických a   právnických osôb plnenie

všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

3. Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie

evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a

vypracúva plány záchranných prác.

4. Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov

živelnej pohromy a havárií prostredníctvom obecného požiarneho

zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a

organizáciami štátu.

 

 

§ 34

Pomoc pri mimoriadnych situáciách

 

1. Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť

poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov

živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný

zákon neustanovuje inak.

2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo

vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto

právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov,

najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

 

 

 

 

Dvanásta hlava

§ 35

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1. Štatút obce Tachty je základnou právnou normou obec Tachty.

Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných

orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo

3/5 väčšinou všetkých poslancov.

3. Štatút obce Tachty bol schválený Obecným zastupiteľstvom v

Tachtách, dňa    19.5.2006

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.