Obecné zastupiteľstvo v obci Tachty na zákl. § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zák. č. 733/2004z.z., zákona č. 747/2004 Z.z., zákona č. 171/2005 Z.z.  a zákona č. 517/2005 Z.z.

vydáva pre územie  obce Tachty toto

 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNE   ZÁVAZNÉ      NARIADENIE

 

 

 

č. 1/2015

  

 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tachty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. I.

ÚVODNÉ USTANOVENIE

 

§ 1

Predmet úpravy

 

1.      Obecné zastupiteľstvo v obci Tachty podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zaviedlo, v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  (ďalej len zákon č. 582/2004), že Obec Tachty ako správca dane v zmysle § 1a písm. b) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v sústave finančných orgánov a v znení neskorších predpisov bude s účinnosťou od 1.januára 2014 vyberať tieto miestne dane:

a)  daň z nehnuteľnosti 

              b)  daň  za psa

              c)  daň za užívanie verejného priestranstva

        d) daň za nevýherné hracie prístroje

2.      Obec   Tachty vyberá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné  odpady.

3.      Toto nariadenie určuje základ dane, sadzbu dane, podmienky vyberania dane, spôsob preukazovania vzniku a zániku dňovej povinnosti, podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia, zníženia dane a podmienky  na uplatnenie oslobodenia a zníženia dane, spôsob vyberania dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, jej náležitosti, lehoty a spôsob odvodu dane.

4.      Správu miestnych  daní a miestneho poplatku vykonáva Obec Tachty prostredníctvom Obecného úradu v Tachtách (ďalej len správca dane).

 

Čl. II.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

 

§ 2

Predmet dane

 

Daň z nehnuteľností zahŕňa:

 1. daň z pozemkov
 2. daň zo stavieb

 

Daň z pozemkov

 

§ 3

Základ dane

 1. l. základom dane z pozemkov pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté pozemky je hodnota pozemku bez porastov  určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1m2.

            Hodnota  za 1 m2 pozemku pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady /zák. č      465/2008 /  je:

                         V k.ú.  Tachty                   0,3608 EUR

 

 

             Hodnota za 1 m2 pozemku za trvalé trávnaté pozemky /zák. č. 465/2008 / je:

                        V k-ú- Tachty                 0,0507 EUR

 

 1. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých  sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa zák. č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

Hodnota za 1 m2 pozemku za lesné pozemky :

         V k.ú. Tachty                    0,07 EUR

 

 1. základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2. Hodnota za 1 m2 pozemku pre záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy v katastrálnom území Tachty je 1,32 EUR  a hodnota za 1 m2 stavebného pozemku v katastrálnom území Tachty je 13,27 EUR.

 

§ 4

Sadzba dane

 

 1. Ročná sadzba dane z pozemkov za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty je 0,37 % zo základu dane na celom území obce Tachty
 2. ročná sadzba za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy je 0,37% zo základu dane na celom území obce Tachty
 3. Ročná sadzba dane z pozemkov za záhrady, zastavené plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je 0,25 %  zo základu dane na celom území obce Tachty.

 

Daň zo stavieb

 

§ 5

Základ dane

 

Základom dane  zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumieme pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

 

§ 6

Sadzba dane

 

 1. ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy na území obce je stanovená nasledovne:

a/   za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby je 0,033 EUR

            b/   za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na      skladovanie z vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu   je 0,033 EUR

           c/    za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu  je 0,099 EUR

          d/ za samostatne stojacie garáže a stavby určené alebo používané na tieto účely je   0,133   EUR.

             e/ stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu  je  0,332 EUR

            f/  za ostatné stavby   je  0,10 EUR

 1. Pri viacpodlažných stavbách sa sadzby uvedené v ods. 1/ zvyšujú o 0,025 EUR za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem nadzemného podlažia.
 2. ak stavby slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa ods. 1 daň sa určí tak, že z jednotlivých pomerných častí základu dane sa vypočíta pomerná časť dane sadzbou určenou pre príslušný účel využitia stavby podľa ods. 1 a daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerné časti základu dane sa zistia podľa pomeru podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivé účely využitia podľa ods. 1 k celkovej podlahovej ploche.

 

  

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

 

§ 7

Oslobodenie od dane a zníženie dane

 

 1. od dane z pozemkov sú oslobodené:

-          pozemky, na ktorých sú cintoríny

-          časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia budov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie a stĺpy telekomunikačné

-          pozemky verejne prístupných priestorov, parkov a športovísk

-          pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave

 1. daňovník uplatňuje nárok na oslobodenie od dane z pozemkov v daňovom priznaní v tom zdaňovacom období, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na oslobodenie, najneskôr v lehote na podanie daňového priznania na toto zdaňovacie obdobie
 2. Ak zaniknú dôvody na oslobodenie, je daňovník povinný túto skutočnosť oznámiť správcovi dane v rámci oznamovacej povinnosti.
 3.  V obci Tachty daň zo stavieb sa neznižuje

 

 

§ 8

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

 1.  Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.
 2. Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočnosti rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom  sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľností alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

 

 

 

Čl. III

DAŇ ZA PSA

 

§ 9

Predmet dane

 

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

 

§ 10

Sadzba dane

 

Sadzba dane sa určí za jedného psa a kalendárny rok. Sadzba dane v obci Tachty je 5,50 EUR  za jedného psa.

 

 

§ 11

Vodenie psa

 

        Vôdzkou sa rozumie také upevnenie psa k obojku alebo prsnému postroju, ktorým ten, kto psa vedie, ho bezpečne ovláda alebo ktoré je spôsobilé psa spoľahlivo zabezpečiť na určenom mieste aj v prípade krátkodobého opustenia a či ponechania bez kontroly a dozoru na verejne prístupnom priestranstve. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.

 

 

 

§ 12

Pohyb psov

 

1.    Voľný pohyb psa je v zastavanom území obce na miestnych komunikáciách a cestách III.     triedy a na verejných priestranstvách zakázaný.

1.      Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sa rozumie verejne prístupný priestor, pozemok alebo miesto v zastavanom území obce vo vlastníctve obce alebo aj inej právnickej osoby, podnikateľa alebo fyzickej osoby, napríklad priestranstvá pre zriaďovanie trhových miest, plochy s verejnou zeleňou, parkoviská, plochy pred budovami verejných, kultúrnych, náboženských a zdravotníckych inštitúcií a v ich okolí ako aj plochy pred prevádzkami obchodov a služieb a v ich okolí).

2.      Vstup so psom je zakázaný

            a)  do budov škôl, školských zariadení,   a verejných inštitúcií (obecný úrad, kultúrny  dom

            b)  do prevádzok obchodov a služieb,

            c)  do areálov základných a materských škôl,

            d)  do areálu cintorína a do domu smútku,

            e)  na detské ihrisko,

            f)  na športové plochy - futbalové   a tenisové ihrisko 

            g)  do areálu kostola

            h)   do priestranstva autobusovej zastávky

 

 

§ 13

Priestupky

 

1.      Priestupky sú definované v § 7 zákona NRSR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov.

2.        Priestupku proti verejnému poriadku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa dopustí ten, kto poruší povinnosti ustanovené týmto všeobecne záväzným nariadením

3.      Za priestupok   možno uložiť pokutu od 16,-  €  do 165,- €

 

§ 14

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa  pes stal predmetom dane podľa § 9, a zaniká prvým dňom v mesiaci nasledujúceho po mesiaci, v pes prestal byť predmetom dane. .

 

 

Čl. IV.

Daň za užívanie verejného priestranstva

 

 1. verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia je cesta, miestna komunikácia, chodník, zelené plochy, športový areál. Verejným priestranstvom sú ďalej všetky verejnosti prístupné pozemky v obci okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb s výnimkou obec, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.
 2. osobitné užívanie verejného priestranstva je:

-          umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií

-          umiestnenie skládky, umiestnenie stavebného zariadenia pri výstavbe a rekonštrukcii inžinierskych sietí, pri prekopávke ciest, chodníkov za plochu prevyšujúcu dohodnutý rozsah používania verejného priestranstva a z celej plochy pri prekročení dohodnutej doby užívania

-          trvalé parkovanie vozidla. Trvalým parkovaním vozidla sa rozumie určenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby pre súvislé státie vozidlom, /napr. motorov, vrak motorového vozidla, obytný príves, príves, náves, vlečka a pod/ na istom mieste v dobe dlhšej ako 5 dní

-          dočasné parkovanie vozidla pri ambulantnom predaji na určenom priestore verejného priestranstva

 

 

§ 15

Základ dane

 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto

 

§ 16

Sadzba dane

 

 1. sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,40 EUR za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý začatý mesiac.
 2. sadzba dane za trvalé parkovanie motorového vozidla  podľa § 21 od. 3 je 0,40 EUR za každý aj začatý m2 na mesiac, ktorý nasleduje po 5 dni trvalého parkovania.

 

§ 17

Vznik zánik daňovej povinnosti

 

Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.

 

§ 18

Oznamovacia povinnosť a platenie dane

 

 1. daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecného úradu v Tachtách a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva v deň, v ktorom sa započne s užívaním verejného priestranstva.
 2. daňovník je povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má  alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej resp. zaplatenej dane.
 3. daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Tachtách skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
 4. platenie dane:

daň za užívanie verejného priestranstva a trvalé parkovanie obec vyrubí platobným výmerom a splatnosť stanovuje nasledovne:

-          pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku poplatkovej povinnosti na Obecnom úrade v Tachtách do pokladne

-          pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní a to týždennými alebo mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí správca miestnej dane na Obecnom  úrade v Tachtách pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti daňovníkom

 

Čl. V.

 

Daň za nevýherné hracie prístroje

 

§ 19

Predmet dane

 1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti
 2. Nevýherné prístroje sú:

a)      Elektronické prístroje na počítačové hry,

b)      Mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

§ 20

Daňovník

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

 

§ 21

Základ dane

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov

 

§ 22

Sadzba dane

 

Sadzba dane sa určí za jeden nevýherný hrací prístroj  a kalendárny rok. Sadba dane v obci Tachty je  20,  €uro za jeden nevýherný hrací prístroj.

 

§23

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

 

Čl. VI.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

§ 24

 

 1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území Obce Tachty.

 

2.   poplatok platí poplatník, ktorým je:

a/ fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý  alebo prechodný pobyt, alebo osoba, ktorá je  oprávnená užívať alebo užíva  nehnuteľnosť

            b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu                sa na území obce na iný účel ako podnikanie

c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

3.   ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 písm. a/ žije v spoločnej domácnosti, plnenie  povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorý sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka povinná oznámiť obci.

 

§ 25

Vznik poplatkovej povinnosti

 

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 24 ods. 2 a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne. 

 

§ 26

Sadzba poplatku

 

 1. Sadzba poplatku   je 11,- EUR za osobu za kalendárny rok 2014 v obci Tachty pre fyzické  aj právnické osoby.

 

 

§ 27

Oznamovacia povinnosť

 

1.   poplatník je povinný    v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a 

a/ uviesť svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodné pobytu, /ďalej len identifikačné údaje/, ak je poplatníkom osoba podľa ods. l písm. b.,c

názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo

b/ uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku.

c/ ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku  podľa §  28 predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku

 1. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy tieto nastali.

 

§28

Vyrubenie poplatku a splatnosť

 

 1. Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.    Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
 2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacie obdobia.
 3. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa ods. 1 a lebo ods. 2.
 4. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

 

§ 29

Zníženie  a  odpustenie poplatku

 

 1. Obec  môže na základe žiadosti poplatníka vyrubení poplatok znížiť alebo odpustiť
 2. Obec odpustenie alebo zníženie poplatku neuplatní, ak má poplatník alebo niektorý člen domácnosti v ktorej žije voči obci ako správcovi daní nedoplatky.
 3. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku najneskôr do 28. februára  príslušného kalendárneho roka a nepredloží doklady, nárok na zníženie poplatku za toto zdaňovacie obdobie zaniká.
 4. Obec Tachty poplatok

 

1. zníži    o 50  %  pre: 

a)        Študentom denného štúdia ak študuje mimo obec , s výnimkou denne dochádzajúceho

-          preukazujúcim dokladom je potvrdenie o návšteve školy na príslušný školský rok

b)        poplatníkom, ktorý sa zdržiava  v zahraničí viac ako   90 dní,   v roku 

-          preukazujúcim dokladom je pracovná zmluva v preklade do slovenského jazyka

                   a)    dlhodobo neprítomné osoby žijúce na území SR alebo v zahraničí

                        - preukazujúcim dokladom potvrdenie  o prechodnom pobyte, alebo   povolenie o dlhodobom trvalom  pobyte v zahraničí

 

2.  nevyrubí pre:

          b) poplatníkov, ktorý je dlhodobo umiestnený v zariadení napr. v domove dôchodcov, domove sociálnych služieb, v ústave na výkon trestu odňatia slobody a pod.

          - preukazujúcim dokladom je potvrdenie  zo zariadenia

 

Čl.  VII

 

 spoločné ustanovenia

 

§ 30

 Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje

 

1)      Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia

2)      Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

3)      Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

4)      Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje a daňová povinnosť niektorej z nich vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k tej dani, ku ktorej vznikne alebo zanikne daňová povinnosť  najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku  daňovej povinnosti.

5)      V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností, k dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje vrátane čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich.

 

 

§ 31

Vyrubenie dane a splatnosť

 

1)      Daň obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

2)      Obec môže ručiť platenie dane v splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.

 

ČL. VIII

Záverečné ustanovenia

 

1.      Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zák. č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a na zákon č. 211/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.

2.      Návrh Všeobecne záväzného   nariadenia obce Tachty sa prijalo  na  OZ v Tachtách dňa  12.12.2014

3.   Všeobecne záväzné nariadenie je platné od 1.1.2015

 

 

 

 

                                                                                 Július   M o l n á r

                                                                      Starosta obce Tachty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tachty č. 2/2015

 

Na predchádzanie vzniku povodne, na základe zákona č. 416/2001 a 184/2002

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 12.12.2014  navrhovalo nasledovné všeobecne záväzné nariadenie:

 

 

 1. zákaz  skladovania palivového dreva, sena, slamy a ostatného materiálu na brehovej čiare drobných vodných tokov a na ostatných vodných plochách /§ 40/

 

 1. je zakázané meniť smer, poškodzovať brehy, ťažiť z koryta a ukladať predmety do vodného toku, ktoré môžu ohroziť plynulosť odtoku vody /§ 43/

 

 1. je zakázané podľa § 45 ods. 1 bod  d/ vysádzať stromy od brehovej čiary koryta do vzdialenosti 10 metrov

 

 1. vlastníci pobrežných pozemkov sú povinní udržiavať breh v takom stave, aby sa neotvorili prekážky, ktoré bránia odtoku vody /§ 46/

 

 1. je zakázané stavať nate a zdúvať vodnú hladinu /§ 59/

 

      6.   Návrh Všeobecne záväzného   nariadenia obce Tachty sa prijalo  na  OZ v Tachtách              dňa  12.12.2014 tomto Všeobecne záväznom  nariadení obce Tachty sa uznieslo OZ v  dňa  25.11.201

766667 7.Všeobecne záväzné nariadenie je platné od 1.1.2015

 

 

 

 

                                                                                                Július   M o l n á r

                                                                                                Starosta obce Tachty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné   nariadenie obce Tachty č. 3/2015

 

 

 

            Poplatok  za odber vody z  verejného vodovodu

 

 

       1.   Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorej domácnosť  je pripojená na verejný vodovod.

       2.   Poplatok za  odber vody z verejného vodovodu sa platí za použitý m3  štvrťročne 

 

       3.   Poplatok je 0,75 EUR/m3.

 

4.   Návrh  Všeobecne záväzného  nariadenia obce Tachty sa  prijalo  na  OZ v Tachtách dňa   12.12.2014

5.   Všeobecne záväzné nariadenie je platné od 1.1.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Július   M o l n á r

                                                                                                Starosta obce Tachty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné  nariadenie obce Tachty č. 4/2015

 

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

 

Čl. 1

 

1.   Obec Tachty je zriaďovateľom Materskej školy Tachty č.72

 2.   Za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú    úhradu výdavkov v MŠ mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15 %  sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa par. 2 písm. c zák. č.  601/2003 Z.z. o životnom minime o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.    Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa  ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

 

Čl. 2

Výška príspevku a podmienky platenia príspevku

 

 

      1.   výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ je 3,00 Euro   za jedno dieťa.

        2.  Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci

 

 

ČL. 3

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

        1.  Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje OZ obce Tachty         

        2.  Návrh  Všeobecne záväzného  nariadenia obce Tachty sa  prijalo  na  OZ v Tachtách  dňa   12.12.2014

 

3.      Všeobecne záväzné nariadenie je platné od 1.1.2015

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Július   M o l n á r

                                                                                                Starosta obce Tachty

 

 

 

 

 

 

 

Miestne dane a poplatky na rok 2015

 

 

Daň za psa                                                                   5,50 EUR  / 1 pes

 

Daň za užívanie verejného priestranstva                       0,40 EUR /m2/deň

   - ambulantný predaj                                                   2,00 EUR

 

Poplatok za komunálne odpady                                  11,00 EUR/ osoba

 

Poplatok za užívanie kultúrneho domu

v lete                                                                            17,00 EUR

v zime                                                                          26,60 EUR

na podnikateľské účely                                                133,00 EUR

kaucia                                                                                      67,00 EUR

Poplatok za užívanie vestibulu                                    7,00 EUR

Poplatok za užívanie malej zasadačky                             10,00 EUR

Poplatok za užívanie Domu smútku                            7,00 EUR

Cintorínsky poplatok:

- nový dvojhrob                                                           14,00 EUR

- nový jednohrob                                                         10,00 EUR

- starý hrob                                                                  3,50 EUR

 

Poplatok za požičanie:

stolov                                                                           0,30 EUR

stoličiek                                                                        0,15 EUR

príborov – l ks                                                             0,02 EUR

tanierov                                                                        0,05 EUR

poháre, štamperlíky                                                       0,05 EUR

pri strate:

pohára, štamperlíka                                                     0,50 EUR

taniera                                                                          1,40 EUR

lyžica, vidlica                                                               0,50 EUR

nôž                                                                               0,90EUR

 

Poplatok za vyhlásenie v miest. rozhlase                               2,00 EUR

 

 

 

   Július   M o l n á r

       Starosta obce Tachty

Všeobecne záväzné   nariadenie  obce  Tachty č.  5/2014
o podmienkach zásobovania vodou z verejného vodovodu obce Tachty

 

Obecné zastupiteľstvo obce Tachty vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciach v znení neskorších predpisov , vyhláškou č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a zákonom č. 276/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetví v znení neskorších právnych predpisov sa uznieslo na tomto VZN:


čl. 1.
Predmet úpravy

Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky zásobovania pitnou vodou z verejného vodovodu obce Tachty a povinnosti Obce  Tachty ako jeho vlastníka (ďalej len „obec“), prevádzkovateľa a odberateľov pitnej vody.


čl. 2
Verejný vodovod v obci

1. Za verejný vodovod v obci  Tachty sa považuje vodovod v obci Tachty vo vlastníctve obce, ktorého zdroj je vrt v k.ú. Studená, rozvody a príslušné zariadenia napojené na tento vrt podľa príslušnej dokumentácie.
2. Na iné vodovodné rozvody napojené na iné zdroje vody v obci sa toto VZN nevzťahuje a nie sú považované za verejný vodovod obce Tachty (ďalej len „vodovod“).
3. Vodovod prevádzkuje prevádzkovateľ vodovodu firma KARMAN s.r.o. Mýtna č. 419  985 53  , IČO: 46450955  (ďalej len „prevádzkovateľ“),  , ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu o prevádzkovaní vodovodu,     č. 08/2012  

 

čl. 3
Podmienky pripojenia na obecný vodovod

1. V prípade záujmu o pripojenie nehnuteľnosti na vodovod žiadateľ podá žiadosť obci na tlačive: „Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na obecný vodovod“, v ktorej vyjadrí súhlas s umiestnením meradla na vodovodnú prípojku.
2. Prevádzkovateľ na tomto tlačive vydá stanovisko, v ktorom rozhodne, či je možné realizovať pripojenie a určí jeho podmienky. Pre každú pripájanú nehnuteľnosť sa zásadne zriaďuje samostatná vodovodná prípojka.
3. Miesto pripojenia na vodovodnej prípojke, umiestnenie vodomerného meradla (ďalej len „meradlo“) na vodovodnej prípojke určí prevádzkovateľ verejného vodovodu, alebo obec
4. Žiadateľ musí pred pripojením vybudovať na vlastné náklady vodovodnú prípojku podľa dokumentácie vyhotovenej podľa príslušných právnych predpisov.
5. Ak sa prevádzkovateľ verejného vodovodu rozhodne osadiť meradlo na vodovodnej prípojke, z ktorej sa doteraz odber vody nemeral, odberateľ je povinný vykonať podľa pokynov prevádzkovateľa verejného vodovodu potrebne úpravy na vodovodnej prípojke (napr. vybudovať šachtu na osadenie vodomeru).
6. Odberateľovi, alebo vlastníkovi vodovodnej prípojky sa zakazuje akokoľvek manipulovať s meradlom bez vedomia prevádzkovateľa vodovodu
7. Pri skončení odberu vody je odberateľ povinný písomne požiadať obec o odpojenie vodovodnej prípojky, odpis stavu na meradle a demontáž meradla. Obec o demontáž a odpojenie požiada prevádzkovateľa vodovodu.


čl. 4
Vodomerná šachta

1. Vodomerná šachta je súčasťou vnútorného vodovodu. Zriaďuje ju na prípojke jej vlastník. Do vodomernej šachty sa umiestňuje meradlo.
2. Vodomerná šachta musí byť vybudovaná tak, aby bola chránená proti mrazu, vnikaniu vody, plynov a nečistôt, musí byť odvodnená, vetrateľná a bezpečne prístupná pre montáž meradla a odčítanie jeho stavu. Podmienky na vybudovanie vodomernej šachty určí prevádzkovateľ vodovodu. Ak vodomerná šachta nespĺňa podmienky projektu, môže prevádzkovateľ požadovať od vlastníka opravu, prestavbu, poprípade zrušenie vodomernej šachty. V prípade, že vodomerná šachta nespĺňa podmienky požadované prevádzkovateľom vodovodu, môže prevádzkovateľ odmietnúť pripojenie prípojky na verejný vodovod.


čl. 5
Povinnosti odberateľa

1. Odberateľ nesmie priamo spájať vnútorný vodovod pripojený na obecný vodovod s potrubím zásobovaným z iného zdroja /vlastná studňa/, a to ani tým spôsobom, že sú zdroje oddelené spätnými klapkami, alebo oddeľovacími ventilmi.
2. Odberateľ musí v rámci údržby zabezpečiť, aby nedošlo k zamrznutiu, alebo zatopeniu vodovodnej prípojky a meradla.
3. V prípade, že z dôvodu porušenia povinností uvedených v druhom odseku dôjde k poškodeniu meradla, je povinný nahradiť škodu vo výške ceny meradla, za ktorú ho nakupuje obec, alebo prevádzkovateľ vodovodu
4. V prípade, že z dôvodu porušenia povinností uvedených v druhom odseku, alebo následkom nedovoleného konania odberateľa dôjde k úniku vody, ktorý nebol meradlom nameraný, odberateľ je povinný nahradiť obci škodu až do hodnoty ceny vody v množstve rozdielu medzi množstvom vody nameranej centrálnym meradlom a súčtom spotreby vody nameranej jednotlivými meračmi všetkých odberateľov pri nasledujúcom odpočte. O výške náhrady škody rozhoduje obecné zastupiteľstvo uznesením.

 


čl. 6
Povinnosti obce

1. Obec je povinná z dôvodu verejného záujmu a zabezpečenia ochrany zdravia ľudí zabezpečiť kontinuálne prevádzkovanie verejného vodovodu a to aj za okolností prípadného zániku oprávnenia prevádzkovať verejný vodovod, alebo zániku oprávnenia na užívanie vodnej stavby „obecný vodovod“, pokiaľ príslušnými orgánmi nebolo rozhodnuté inak.
2. Obec nezodpovedá za škody, ktoré vznikli nedostatkom tlaku vody, pri poruche na vodovode, alebo pri prerušení elektrickej energie, prípadne pri nedostatku pitnej vody zo zdroja.
3. Pri pripojení odberateľa po podpise zmluvy obec požiada prevádzkovateľa o montáž meradla na náklady odberateľa a odpis stavu meradla. O pripojení spíše poverený pracovník obce a odberateľ protokol o stave prípojky, čísle meradla a jeho počiatočný stav, ktorý je uložený na Obecnom úrade v Tachtách.
4. Pri výmene meradla prevádzkovateľ upovedomí odberateľa a obec o výmene meradla, čísle a stave starého a nového meradla.


čl. 7
Poplatok za vodu (vodné)

1. Za odber vody z verejného vodovodu platí odberateľ vodné obci.
2. Odpisovanie stavu meradla vykonáva obec  4 krát  za rok vo štvrťročných intervaloch. V lehote do 30 dní po odpise stavu meradla obec vystaví odberateľovi faktúru za vodné.
3. Cenu za 1 m3 dodávanej vody a paušálny poplatok schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Tachtách  na základe rozhodnutia úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0026/2013/V č. spisu: 5499/2012-BA zo dňa 23.10.2012, kde bola stanovená maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom v obci Tachty na 0,7500 €/m3.

4. Vodné sa skladá zo sumy ceny dodávanej vody vynásobenej množstvom vody nameranej meradlom a ak sú splnené podmienky a nie je to v rozpore s príslušnými právnymi predpismi z paušálneho poplatku.

 

čl. 9
Záverečné ustanovenia

 

Návrh VZN bol podľa § 6 ods. 3 zák. č. 369/90 Zb. schválený   dňa 12.12.2014


Toto všeobecne záväzné nariadenie  je platné od 1.1.2015

 

 

 

 

 

Július  Molnár

Starosta obce Tachty
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Tachty č. 6/2015

o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Obecné zastupiteľstvo v Tachtách  v zmysle § 6 ods.1 zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 39 ods. 6 zákona c. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“)

 

sa uznieslo na vydaní tohto

všeobecne záväzného nariadenia Obce Tachty

 

 

I. ČASŤ

Úvodné ustanovenia

 

§ 1

Pôsobnosť nariadenia

 

1. Toto VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov obci, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, vrátane separovane zbieraných zložiek komunálneho odpadu a s drobnými stavebnými odpadmi, elektroodpadmi z domácností na území obci a práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi na celom území.

2. Toto nariadenie sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane objemných odpadov a odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobnými stavebnými odpadmi.

 

 

§ 2

Základné pojmy

1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je povinný sa jej zbaviť v súlade s osobitnými predpismi.

 

2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia odpadov.

 

3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.

 

4. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností.

 

5. Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby- podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.

 

6. Nakladanie s odpadom je zber odpadov, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka a sprostredkovateľa.

 

7. Zhodnocovanie odpadov je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za  účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie.

 

8. Zneškodňovaním odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.

 

9. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

 

10. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.

 

11. Skládka odpadov je miesto alebo zariadenie, ktoré je určené k trvalému uloženiu odpadov za účelom ich zneškodnenia.

 

12. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.

 

13. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov.

 

14. Organizácia zodpovedná za zber komunálnych odpadov je organizácia, ktorá disponuje s potrebným technickým, materiálnym a personálnym zabezpečením výkonu požadovanej činnosti a platným príslušným súhlasom orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a má uzatvorenú zmluvu s obcou podľa § 39 ods. 10 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

 

15. Program odpadového hospodárstva je základný plánovací dokument pre riadenie odpadového hospodárstva v obci a v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona o odpadoch, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie.

 

16. Prevádzkovateľ kuchyne je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.

II. ČASŤ

§ 3

Spoločné ustanovenia

1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obci; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia alebo povolenia vydaného na základe zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím alebo povolením.

2. Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak aby nedochádzalo k:

a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,

b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a

c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

3. Zakazuje sa :

a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom a týmto VZN,

b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom,

c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta, zneškodňovať odpad spôsobom injektáže čerpatelných odpadov do vrtov, baní, prírodných úložísk a zneškodniť odpad ukladaním do povrchových nádrží /jám, rybníkov/,

d) zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu,

e) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,

f) opotrebované batérie a akumulátory, ako aj ostatný elektroodpad zmiešavať s odpadmi z domácností,

g) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,

h) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a vypúšťať akékoľvek zostatky po spracovaní odpadov olejov do pôdy.

 

4. Pôvodca odpadu a obec sú povinní vypracovať a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva.

 

5. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, a produkuje ročne viac než 10 t nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva

 

6. Pôvodca alebo držiteľ komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný:

a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,

b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,

c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

 

III. ČASŤ

Systém zberu a prepravy komunálneho odpadu, spôsob separovaného zberu

jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, spôsob nakladania

s drobnými stavebnými odpadmi a inými komunálnymi odpadmi

§ 4

Umiestnenie nádob na odpad

1. Vlastník / správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti je povinný zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby. Pri jeho určovaní musí dbať, aby:

a/ k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na vhodnú manipuláciu s nádobami,

b/ nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,

c/ nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, detských ihrísk, frekventovaných miest a pod.,

d/ nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade,

e/ nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku.

§ 5

Zložky KO pre ktoré je triedený zber povinný

 1. Papier  - 1x ročne
 2. Plasty –  1x mesačne
 3. Kovy -   2x ročne
 4. Sklo -    1x mesačne
 5. BRKO okrem kuchynského a reštauračného odpadu , ktorého pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne

POVINNÝ ZBER :

-          Obec zabezpečí vykonávanie povinností celoročne a pôvodca KO má mať počas celého kalendárneho roka umožnený prístup k zberným nádobám

-          Obec si zvolí systému zberu odpadov aký je pre ňu najvhodnejší napr.: kontajnerový, vrecový.

Odpad z papiera

Patria sem: noviny, časopisy, knihy, listy, papierové vrecká, letáky

Nepatria sem : plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskový papier, silne znečistený či mastný papier, obaly na mrazené potraviny, papier s hliníkovou fóliou.

Papierový odpad sa zbiera do vriec.

Deň zberu  je vopred vyhlásené miestnym rozhlasom.  Miesto zberu je obecný úrad.

Odpady z plastu

Patrí sem:

PE ( polyetylén ) – LDPE a HDPE : číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiarenských prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš.

PET : fľaše od nápojov , sirupov, rastlinných olejov.

PP : obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky

PS : penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky.

PVC : vodoinštalačné a elektroinštalačné  rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nádobky.

Odpady z plastu sa zbierajú do vriec týždenne. Miesto zberu obecný úrad Tachty

Odpady zo skla

Patrí sem :

-          Sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov.

Nepatrí sem:

Vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlám drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, obrazovky, silne znečistené sklo ( zeminou, farbami, potravinami ).

Sklenený odpad sa zbiera do kontajnera  od spoločnosti MEPOS Lučenec s.r.o.

Zber sa uskutočňuje   podľa harmonogramu a podľa zmluvy. Harmonogram zabezpečí spoločnosť  MEPOS Lučenec s.r.o.

Miesto zberu obecný úrad Tachty..

Odpady z kovu vrátane kovových obalov

Patrí sem:

-          Kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble ( bez bužírky ), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko klinec, sponka, spinka, špendlík, kovová rúra, starý kľúče, zámok. Konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy k hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, energetické nápoje. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchať ,aby v nich nezostali zvyšky jedál.

Nepatrí sem:

-          Kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

Zber sa uskutočňuje 2x v roku. Spôsob zberu je vopred vyhlásené miestnym rozhlasom.  Miesto ukladania odpadu je obecný úrad Tachty ,alebo pri väčšom  množstve je hlásená na obecný úrad a zber sa uskutoční pri domoch.

Biologicky rozložiteľný KO

Biologicky rozložiteľné KO sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 KO podľa katalógu odpadov.

Delíme ich na tieto skupiny:

-          Odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. : zelený biologicky rozložiteľný odpad – 200201 – zelený odpad

-          Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od fyzických osôb ( 200108 - ) a jedlé oleje a tuky ( 200125 )

-          Iné biologicky rozložiteľné komunálne odpady – papier a lepenky ( 200101 ) textílie ( 200111 ) drevo ( 200137/38 ), odpad z trhovísk ( 200302 ), kal zo septikov ( 200304 ).

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne:

Zodpovednosť: a.) prevádzkovateľ kuchyne – je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre tento odpad ktorého je pôvodcom

b.) obec je povinná zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného KO okrem tých , ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne.

Medzi zelený odpad patrí : kvety, tráva, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vyplatená burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevená štiepka, hobliny, drevený popol.

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patrí: šupy z čistenia, zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej  dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka, a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení, ale aj z kuchýň domácností.

Medzi zelený kuchynský odpad nepatrí: obväz, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá časti zvierat zabitých doma ( domáce zakálačky ).

Jedlé ( kuchynské ) oleje a tuky : sú zaradené do vedľajších živočíšnych produktov ( ako súčasť kuchynského odpadu ) a subjekt ktorý ich chce z domácností ( ale aj prevádzkovateľ kuchyne ) zbierať musí mať zmluvu s obcou a musí mať oprávnenie.

Podľa nariadenia EP a Rady č. 1069/2009 platí ZÁKAZ SKRMOVANIA zvierat biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom okrem kožušinových zvierat. Pod pojmom kožušinové zvieratá sa rozumejú zvieratá držané alebo chované na výrobu kožušiny, ktoré sa nepoužívajú na ľudskú spotrebu, pričom sa jedná o registrované chovy.

Humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami

Sú časťou komunálnych odpadov. Patria sem lieky nespotrebované fyzickými osobami pod katalógovým číslom 200131/32 .Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu. Je potrebné ich odovzdávať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať

Zber elektroodpadu

Elektroodpad z domácností vrátane žiaroviek a svietidiel je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.

Patrí sem: televízory, rádiá, počítačová a kancelárska telekomunikácia technika, mobily, videá, digitálne hodiny, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenie.

Nepatrí sem: motorčeky na garážovú bránu, elektronické ovládanie žalúzií, plynové variče, autorádiá, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované, klimatizačné zariadenia fixne zabudované, vírivky.

Zber elektroodpadu : 1x ročne. Spôsob zberu je vopred vyhlásené miestnym rozhlasom.  Miesto ukladania odpadu je obecný úrad Tachty, alebo pri väčšom  množstve je hlásená na obecný úrad a zber sa uskutoční pri domoch.

 

Žiarovky a svietidlá : žiarovky a svietidlá patria medzi elektroodpad a obsahujú nebezpečné látky, preto patria do kategórie nebezpečné odpady. Na ich zber sa uplatňuje režim ako v prípade vyššie uvedeného elektroodpadu z domácností.

Patria sem :

-          lineárne žiarovky – klasická žiarovka v tvare dlhej trubice

-          kompaktná žiarovka – úsporné žiarovky, majú podobný tvar ako klasické žiarovky

-          svietidlá – slúžiace na osvetlenie v exteriéroch vrátane svetelných zdrojov, vreckové svietidlá a prenosné akumlátorové svietidlá, LED svetelné zdroje.

Nepatria sem :

Voľné komponenty, ktoré sú alebo nie sú súčasťou osvetľovacieho prístroja, zariadenia, ktorých hlavným účelom nie je osvetlenie objektov alebo priestranstiev ( svetelné reklamy, svetelná cestná alebo železničná signalizácia a zariadenia pre zdravotníctvo ) komponenty, ktoré nie sú priamo súčasťou osvetľovacieho zariadenia – stlpy, dekoratívne elementy, svietidlá pre dopravné prostriedky, banské svietidlá pre obyčajné žiarovky.

Podľa potreby zber 2x do roka :

-          Objemné odpady

-          Drobné stavebné odpady

-          Odpady s obsahom škodlivýn ( batérie, akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady z domácností )

Objemný odpad: patrí sem :

200113 – rozpúšťadlá

200114 – kyseliny

200117 – fotochemické látky

200119 – pesticídy

200127 - farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce

nebezpečné látky

200128 - farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené

v 20 01 27

200129 - detergenty obsahujúce nebezpečné látky

Obec objemný odpad zbiera akciovým zberom ( jarný a jesenný cyklus ).

Mimo termínu celoobecného zberu objemných odpadov je pôvodca KO povinný uskladniť mimo verejné priestranstvo alebo zabezpečiť jeho prepravu na zneškodnenie na vlastné náklady u oprávnenej osobe.

Zakazuje sa ukladať objemný odpad na miesta na verejnom priestranstve.

Odpady s obsahom škodlivín : patria sem :

200134 - batérie a akumulátory

200125 - jedlé oleje a tuky

Obec zbiera odpady s obsahom škodlivín   na základe zmluvy s MEPOS Lučenec  s.r.o., deň zberu  je vopred vyhlásené miestnym rozhlasom.

DSO – drobné stavebné odpady

Drobné stavebné odpady ďalej len ,, DSO ,, sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktoré nepresiahne viac ako 1m3 , ročne od jednej fyzickej osoby ( pri 4 členoch domácnosti sú to 4m3 ).

Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem takého odpadu ( nad 1m3, ročne od jednej fyzickej osoby ) napr.v rámci prestavby bytu nepovažuje ti za drobný stavebný odpad a fyzická osoba si objedná veľkokapacitný kontajner. Poplatok sa DSO je zahrnutý v miestnom poplatku za KO. K DSO patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky.

Obec je povinná v dostatočnom predstihu o zbere informovať  - miestnym rozhlasom, úradnou tabuľou kde je presne uvedený termín zberu a miesta kde sa môže odpad ukladať.

§ 6

Záverečné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Tachtách sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 12.12.2014 uznesením č. V/2014 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2015.

 

 Július    M o l n á r

Starosta obce Tachty

 

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tachty č. 6/2015

o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Obecné zastupiteľstvo v Tachtách  v zmysle § 6 ods.1 zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 39 ods. 6 zákona c. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“)

 

sa uznieslo na vydaní tohto

všeobecne záväzného nariadenia Obce Tachty

 

 

I. ČASŤ

Úvodné ustanovenia

 

§ 1

Pôsobnosť nariadenia

 

1. Toto VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov obci, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, vrátane separovane zbieraných zložiek komunálneho odpadu a s drobnými stavebnými odpadmi, elektroodpadmi z domácností na území obci a práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi na celom území.

2. Toto nariadenie sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane objemných odpadov a odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobnými stavebnými odpadmi.

 

 

§ 2

Základné pojmy

1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je povinný sa jej zbaviť v súlade s osobitnými predpismi.

2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia odpadov. 

3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza. 

4. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností.

5. Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby- podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.

6. Nakladanie s odpadom je zber odpadov, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka a sprostredkovateľa. 

7. Zhodnocovanie odpadov je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za  účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie.

8. Zneškodňovaním odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.

9. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

10. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu

11. Skládka odpadov je miesto alebo zariadenie, ktoré je určené k trvalému uloženiu odpadov za účelom ich zneškodnenia.

12. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.

 

13. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov. 

14. Organizácia zodpovedná za zber komunálnych odpadov je organizácia, ktorá disponuje s potrebným technickým, materiálnym a personálnym zabezpečením výkonu požadovanej činnosti a platným príslušným súhlasom orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a má uzatvorenú zmluvu s obcou podľa § 39 ods. 10 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

15. Program odpadového hospodárstva je základný plánovací dokument pre riadenie odpadového hospodárstva v obci a v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona o odpadoch, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie. 

16. Prevádzkovateľ kuchyne je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.

II. ČASŤ

§ 3

Spoločné ustanovenia

1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obci; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia alebo povolenia vydaného na základe zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím alebo povolením.

2. Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak aby nedochádzalo k:

a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,

b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a

c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

3. Zakazuje sa :

a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom a týmto VZN,

b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom,

c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta, zneškodňovať odpad spôsobom injektáže čerpatelných odpadov do vrtov, baní, prírodných úložísk a zneškodniť odpad ukladaním do povrchových nádrží /jám, rybníkov/,

d) zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu,

e) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,

f) opotrebované batérie a akumulátory, ako aj ostatný elektroodpad zmiešavať s odpadmi z domácností,

g) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,

h) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a vypúšťať akékoľvek zostatky po spracovaní odpadov olejov do pôdy. 

4. Pôvodca odpadu a obec sú povinní vypracovať a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva. 

5. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, a produkuje ročne viac než 10 t nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva 

6. Pôvodca alebo držiteľ komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný:

a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,

b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,

c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

 

III. ČASŤ

Systém zberu a prepravy komunálneho odpadu, spôsob separovaného zberu

jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, spôsob nakladania

s drobnými stavebnými odpadmi a inými komunálnymi odpadmi

§ 4

Umiestnenie nádob na odpad

1. Vlastník / správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti je povinný zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby. Pri jeho určovaní musí dbať, aby:

a/ k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na vhodnú manipuláciu s nádobami,

b/ nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,

c/ nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, detských ihrísk, frekventovaných miest a pod.,

d/ nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade,

e/ nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku.

§ 5

Zložky KO pre ktoré je triedený zber povinný

 1. Papier  - 1x ročne
 2. Plasty –  1x mesačne
 3. Kovy -   2x ročne
 4. Sklo -    1x mesačne
 5. BRKO okrem kuchynského a reštauračného odpadu , ktorého pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne

POVINNÝ ZBER :

-          Obec zabezpečí vykonávanie povinností celoročne a pôvodca KO má mať počas celého kalendárneho roka umožnený prístup k zberným nádobám

-          Obec si zvolí systému zberu odpadov aký je pre ňu najvhodnejší napr.: kontajnerový, vrecový.

Odpad z papiera

Patria sem: noviny, časopisy, knihy, listy, papierové vrecká, letáky

Nepatria sem : plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskový papier, silne znečistený či mastný papier, obaly na mrazené potraviny, papier s hliníkovou fóliou.

Papierový odpad sa zbiera do vriec.

Deň zberu  je vopred vyhlásené miestnym rozhlasom.  Miesto zberu je obecný úrad.

Odpady z plastu

Patrí sem:

PE ( polyetylén ) – LDPE a HDPE : číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiarenských prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš.

PET : fľaše od nápojov , sirupov, rastlinných olejov.

PP : obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky

PS : penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky.

PVC : vodoinštalačné a elektroinštalačné  rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nádobky.

Odpady z plastu sa zbierajú do vriec týždenne. Miesto zberu obecný úrad Tachty

Odpady zo skla

Patrí sem :

-          Sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov.

Nepatrí sem:

Vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlám drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, obrazovky, silne znečistené sklo ( zeminou, farbami, potravinami ).

Sklenený odpad sa zbiera do kontajnera  od spoločnosti MEPOS Lučenec s.r.o.

Zber sa uskutočňuje   podľa harmonogramu a podľa zmluvy. Harmonogram zabezpečí spoločnosť  MEPOS Lučenec s.r.o.

Miesto zberu obecný úrad Tachty..

Odpady z kovu vrátane kovových obalov

Patrí sem:

-          Kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble ( bez bužírky ), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko klinec, sponka, spinka, špendlík, kovová rúra, starý kľúče, zámok. Konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy k hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, energetické nápoje. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchať ,aby v nich nezostali zvyšky jedál.

Nepatrí sem:

-          Kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

Zber sa uskutočňuje 2x v roku. Spôsob zberu je vopred vyhlásené miestnym rozhlasom.  Miesto ukladania odpadu je obecný úrad Tachty ,alebo pri väčšom  množstve je hlásená na obecný úrad a zber sa uskutoční pri domoch.

Biologicky rozložiteľný KO

Biologicky rozložiteľné KO sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 KO podľa katalógu odpadov.

Delíme ich na tieto skupiny:

-          Odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. : zelený biologicky rozložiteľný odpad – 200201 – zelený odpad

-          Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od fyzických osôb ( 200108 - ) a jedlé oleje a tuky ( 200125 )

-          Iné biologicky rozložiteľné komunálne odpady – papier a lepenky ( 200101 ) textílie ( 200111 ) drevo ( 200137/38 ), odpad z trhovísk ( 200302 ), kal zo septikov ( 200304 ).

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne:

Zodpovednosť: a.) prevádzkovateľ kuchyne – je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre tento odpad ktorého je pôvodcom

b.) obec je povinná zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného KO okrem tých , ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne.

Medzi zelený odpad patrí : kvety, tráva, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vyplatená burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevená štiepka, hobliny, drevený popol.

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patrí: šupy z čistenia, zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej  dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka, a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení, ale aj z kuchýň domácností.

Medzi zelený kuchynský odpad nepatrí: obväz, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá časti zvierat zabitých doma ( domáce zakálačky ).

Jedlé ( kuchynské ) oleje a tuky : sú zaradené do vedľajších živočíšnych produktov ( ako súčasť kuchynského odpadu ) a subjekt ktorý ich chce z domácností ( ale aj prevádzkovateľ kuchyne ) zbierať musí mať zmluvu s obcou a musí mať oprávnenie.

Podľa nariadenia EP a Rady č. 1069/2009 platí ZÁKAZ SKRMOVANIA zvierat biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom okrem kožušinových zvierat. Pod pojmom kožušinové zvieratá sa rozumejú zvieratá držané alebo chované na výrobu kožušiny, ktoré sa nepoužívajú na ľudskú spotrebu, pričom sa jedná o registrované chovy.

Humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami

Sú časťou komunálnych odpadov. Patria sem lieky nespotrebované fyzickými osobami pod katalógovým číslom 200131/32 .Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu. Je potrebné ich odovzdávať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať

Zber elektroodpadu

Elektroodpad z domácností vrátane žiaroviek a svietidiel je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.

Patrí sem: televízory, rádiá, počítačová a kancelárska telekomunikácia technika, mobily, videá, digitálne hodiny, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenie.

Nepatrí sem: motorčeky na garážovú bránu, elektronické ovládanie žalúzií, plynové variče, autorádiá, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované, klimatizačné zariadenia fixne zabudované, vírivky.

Zber elektroodpadu : 1x ročne. Spôsob zberu je vopred vyhlásené miestnym rozhlasom.  Miesto ukladania odpadu je obecný úrad Tachty, alebo pri väčšom  množstve je hlásená na obecný úrad a zber sa uskutoční pri domoch.

Žiarovky a svietidlá : žiarovky a svietidlá patria medzi elektroodpad a obsahujú nebezpečné látky, preto patria do kategórie nebezpečné odpady. Na ich zber sa uplatňuje režim ako v prípade vyššie uvedeného elektroodpadu z domácností.

Patria sem :

-          lineárne žiarovky – klasická žiarovka v tvare dlhej trubice

-          kompaktná žiarovka – úsporné žiarovky, majú podobný tvar ako klasické žiarovky

-          svietidlá – slúžiace na osvetlenie v exteriéroch vrátane svetelných zdrojov, vreckové svietidlá a prenosné akumlátorové svietidlá, LED svetelné zdroje.

Nepatria sem :

Voľné komponenty, ktoré sú alebo nie sú súčasťou osvetľovacieho prístroja, zariadenia, ktorých hlavným účelom nie je osvetlenie objektov alebo priestranstiev ( svetelné reklamy, svetelná cestná alebo železničná signalizácia a zariadenia pre zdravotníctvo ) komponenty, ktoré nie sú priamo súčasťou osvetľovacieho zariadenia – stlpy, dekoratívne elementy, svietidlá pre dopravné prostriedky, banské svietidlá pre obyčajné žiarovky.

Podľa potreby zber 2x do roka :

-          Objemné odpady

-          Drobné stavebné odpady

-          Odpady s obsahom škodlivýn ( batérie, akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady z domácností )

Objemný odpad: patrí sem :

200113 – rozpúšťadlá

200114 – kyseliny

200117 – fotochemické látky

200119 – pesticídy

200127 - farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce

nebezpečné látky

200128 - farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené

v 20 01 27

200129 - detergenty obsahujúce nebezpečné látky

Obec objemný odpad zbiera akciovým zberom ( jarný a jesenný cyklus ).

Mimo termínu celoobecného zberu objemných odpadov je pôvodca KO povinný uskladniť mimo verejné priestranstvo alebo zabezpečiť jeho prepravu na zneškodnenie na vlastné náklady u oprávnenej osobe.

Zakazuje sa ukladať objemný odpad na miesta na verejnom priestranstve.

Odpady s obsahom škodlivín : patria sem :

200134 - batérie a akumulátory

200125 - jedlé oleje a tuky

Obec zbiera odpady s obsahom škodlivín   na základe zmluvy s MEPOS Lučenec  s.r.o., deň zberu  je vopred vyhlásené miestnym rozhlasom.

DSO – drobné stavebné odpady

Drobné stavebné odpady ďalej len ,, DSO ,, sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktoré nepresiahne viac ako 1m3 , ročne od jednej fyzickej osoby ( pri 4 členoch domácnosti sú to 4m3 ).

Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem takého odpadu ( nad 1m3, ročne od jednej fyzickej osoby ) napr.v rámci prestavby bytu nepovažuje ti za drobný stavebný odpad a fyzická osoba si objedná veľkokapacitný kontajner. Poplatok sa DSO je zahrnutý v miestnom poplatku za KO. K DSO patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky.

Obec je povinná v dostatočnom predstihu o zbere informovať  - miestnym rozhlasom, úradnou tabuľou kde je presne uvedený termín zberu a miesta kde sa môže odpad ukladať.

§ 6

Záverečné ustanovenie

         Obecné zastupiteľstvo v Tachtách sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 12.12.2014 uznesením č. V/2014 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2015.

 

 

 

 Július      M o l n á r

Starosta obce Tachty

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.