výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ s VJM Tachty

23.12.2011 20:15

Obec T A C H T Y  v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa:

Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským

            funkčné obdobie:  01.03.2012  -  28.02.2017

 

 Predpoklady na výkon kariérovej pozície riaditeľa školy sú stanovené v § 6 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Kvalifikačné predpoklady:

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadovaného študijného odboru pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Ostatné predpoklady:

 • I. atestácia ( I. kvalifikačná skúška alebo jej náhradná forma ),
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

 

 

Prihlášku do výberového konania doloženú o:

 1. Overené kópie dokladov o vzdelaní.
 2. Výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace ).
 3. Návrh koncepcie rozvoja školy.
 4. Profesijný životopis.
 5. Potvrdenia o pedagogickej a odbornej praxi.
 6. Preukázanie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa – potvrdenie.
 7. Písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.

 

zasielajte do 31. januára  2012 na adresu: Obecný úrad 980 34 Tachty č. 152 s vyznačením na obálke „NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA ZŠ s MŠ s VJM  Tachty“

 

 

 

V Tachtách, 23.12.2011

 

 

 

 Július   M o l n á r

Starosta obce Tachty

Späť

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.