Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Tachty

23.12.2011 20:09

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce

Obec Tachty vypisuje výberové konanie na funkciu “Hlavný kontrolór obce Tachty“

v súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. a/ zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Tachtách.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Tachty zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie) do 31. 1. 2012 na Obecnom úrade Tachty  č. 152, 980 34 v uzatvorenej obálke označenej “VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ”.

Výberové konanie sa uskutoční 17.2.2012.

Požiadavky:

· ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru

· súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve

· úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

· výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

· znalosť základných noriem samosprávy, prax v kontrole alebo v samospráve, znalosť práce s PC

· profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície

Všeobecné podmienky:

· hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 1x štvrťročne podáva správu o činnosti

· funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce

· vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

Vykonáva kontrolu:

· nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený

· účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade

· príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu

· správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obce účelovo poskytnutých, fondov a dotácií

· hospodárenie s finančnými prostriedkami

· plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce

· dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce

Preveruje:

· tvorbu a čerpanie rozpočtu obce

· opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

Vypracúva odborné stanoviská:

· k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom

· možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií

· výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu

· zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom

                   Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

V Tachtách, dňa 23.12.2011

 

Zverejnené:

 

www.tachty.eu

 

vývesnej tabuli obce

 

 

 

 

 

 

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.